Sofinanciranje

Celotna vrednost projekta je 2.945.250,00 EUR, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske Unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj.Cilj ESRR je krepitev gospodarske in socialne kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem neravnovesij med regijami. ESSR usmerja naložbe v več ključnih prednostnih področij. Ta pristop se imenuje “tematska osredotočenost”:
– inovacije in raziskave,
– digitalna agenda,
– podpora za mala in srednje velika podjetja (MSP),
– nizkoogljično gospodarstvo.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/erdf/


V Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delujemo za razvoj odgovorne družbe znanja. Ustvarjamo pogoje za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij. Skupaj z drugimi deležniki soustvarjamo vključujočo, enakopravno, trajnostno naravnano in ustvarjalno družbo vseživljenjskega učenja ter krepimo udeležbo mladih in spodbujamo športna udejstvovanja.

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/